Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนแผนการหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม Do s & Don t
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ผู้นำชุมชน
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลบริการประชาชน
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
บ้านทุ่งสมอ
บ้านนายาว
บ้านแก่วงอย
บ้านฝาย
บ้านโนน
บ้านน้อยเจริญ
บ้านประชาสุขสันต์
บ้านนา
บ้านโคกแปก
บ้านใหม่พัฒนา
บ้านวงศ์ปัญญา
นายไวพจน์  แขมนก (ผู้ใหญ่บ้าน)
นายอภิศักดิ์   อาคะณา(ผู้ใหญ่บ้าน)
นายแสวง  เต็มจันทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)
นายประจิน   น้ำฉ่ำ (ผู้ใหญ่บ้าน)
นายปกาศิต  มาถึง (กำนันตำบลทุ่งสมอ)
นายวิเชียร   หลีพันธุ์ (ผู้ใหญ่บ้าน)
นายเสวก   นันตา (ผู้ใหญ่บ้าน)
นายรุ่งโรจน์  บัวฝั้น (ผู้ใหญ่บ้าน)
นายวิโรจน์   จันทคุณ (ผู้ใหญ่บ้าน)
นายไตรจักร์  เรืองรัมย์ (ผู้ใหญ่บ้าน)
นายวิวัฒน์  วัฒนกุลโกศล (ผู้ใหญ่บ้าน)
127
104
118
276
211
197
138
135
183
114
331
175
133
115
229
195
279
224
206
172
107
258
212
153
121
208
218
288
204
181
160
118
246
387
286
236
437
413
567
428
387
332
225
506
รวม 1,934 2,093 2,109 4,202
     ดูรายละเอียดผู้นำชุมชน
ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2559

การศึกษา
   - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  2  แห่ง
   - ศูนย์บริการการศึกษา  จำนวน  1  แห่ง
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุด  จำนวน  1  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางการศึกษา
   - วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  4  แห่ง

สาธารณสุข
   - สถานีอนามัย  จำนวน  1  แห่ง
   - อสม.  จำนวน  70  คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - ศูนย์ปฏิบัติการจราจร  จำนวน  1  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์ : 056-705913 , 056-705914  แฟกซ์ : 056-705914   E-mail : Thungsamo01@gmail.com

www.thungsamo.go.th