Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนแผนการหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม Do s & Don t
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ผู้นำชุมชน
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลบริการประชาชน
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
มาตราการณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
               ภาวะโลกร้อน คือ ภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ ซึ่งสามารถกักเก็บรังสีความร้อนจากผิวโลก และคายรังสีความร้อนนั้นกลับลงมาทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น
นกิจกรรมที่สามารถช่วยลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ดังต่อไปนี้
1. รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการขยะในพื้นที่โดยใช้หลัก “3ช” ใช้น้อย ใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบการกำจัดปลายทาง ซึ่งจะเป็นการลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากขยะปลายทางเหล่านี้ได้
๒. กำจัดขยะมูลออยชุมชนที่ตกค้างในพื้นที่โดยวิีีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื่องจากขยะมูลออยชุมชน ที่ตกค้างและกองสะสมมีการหมักหมม ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน หากมีการกำจัดโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเผาในที่โล่งก็จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
๓. รณรงค์และส่งเสริมการใช้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับครัวเรือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น การลดปริมาณก๊าซมีเทนที่เป็นต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจก และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. รณรงค์ให้ประชาชน โรงเรียน ตลาด ร้านอาหาร และโรงแรมติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำเสียก่อนปล่อยคืนสู่ลำน้ำสาธารณะซึ่งน้ำเสียเป็นสาเหตุของ การก่อให้เกิดก๊าซมีเทน
๕. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปลูกป่าและดูแลต้นไม้ ในพื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้สามารถช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้น
๖. รณรงค์ให้ประชนชนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อท ากิจกรรมในการอนุรักษ์ ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๗. ประชาสัมพันี์สร้างความรับรู้และเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นการปลูกอังและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนป้องกันและช่วยแก้ไข ปัญหาภาวะโลกร้อน
info มาตราการณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2566