Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนแผนการหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม Do s & Don t
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้นำชุมชน
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลบริการประชาชน
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายการพัฒนาในอนาคต  ซึ่งจะเป็นแผนนำร่องสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่จะยึดเป็นแนวทางการกำหนดประเด็นการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
 
 
1.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
          แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน
          นอกจากนั้นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กำหนดแนวทางการพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อให้ทราบการจัดทำงบประมาณเป็นไปอย่างรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
          (1)  เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
          (2)  เพื่อกำหนดแนวทาง หรือ วิธีการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
          (3)  เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
          (4)  เพื่อเป็นการกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ และแนวทางในการบรรลุพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านและเป็นระบบ
          (5)  เพื่อเป็นแนวทางการบริหารพัฒนาของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
 
1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
          1.  ประชุมชี้แจงสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆให้ทราบถึงแนวทาง  วิธีการ และบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสานสอดคล้องเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน โดยมีสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานดำเนินการ
          2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจัดทำประชาคมท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
          3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
          4.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
          5.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
          (1)  มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
          (2)  การพัฒนาตามวิธีการหรือแนวทางเกิดประโยชน์สูงสุด
          (3)  การพัฒนาเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
          (4)  การพัฒนาเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ
          (5)  เกิดความคุ้มค่าในการบริหารพัฒนาของผู้บริหาร
          (6)  ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์ : 056-705913 , 056-705914  แฟกซ์ : 056-705914   E-mail : Thungsamo01@gmail.com

www.thungsamo.go.th